નામઃ zala damyantiben shanabhai
હાલની શાળાનું નામઃ tukvada
તાલુકાનું નામઃ pardi
જિલ્‍લા નું નામઃ valasad
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 11/06/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8980040517
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Any Taluko
શાળાની વિગત : pardi thi 15 km