નામઃ THakor Kamalkumar Chaturbhai
હાલની શાળાનું નામઃ Primary School Hathoda
તાલુકાનું નામઃ Mangrol
જિલ્‍લા નું નામઃ Surat
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 19/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7874342132
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Any Taluko
શાળાની વિગત : Surat thi 30 KM.Ankleshvar thi 20 Km. Kim Chokdi thi 5 KM. up-down saral.