નામઃBHAILAL BHAI
હાલની શાળાનું નામઃSARANGPUR
તાલુકાનું નામઃIDAR
જિલ્‍લા નું નામઃSABARKANTHA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ27.4.1992
કોન્ટેકટ નંબરઃ9909055463
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસSUN19671@GMAIL.COM
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃANYBODY
શાળાની વિગત :STD 1 TO 5