નામઃMahida Javedbhai Nurmahmad
હાલની શાળાનું નામઃKheda Primary School
તાલુકાનું નામઃKalol
જિલ્‍લા નું નામઃPanchmahal
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ05/09/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ8511181051
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસmahida_javed@yahoo.co.in
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃKutch Jilla no koi pn taluko
શાળાની વિગત :Kheda Primary School, Pay Center : Malav, Taluko Kalol, Dist : Panchmahal