નામઃ વાજા કમલેશકુમાર જીણાભાઇ
હાલની શાળાનું નામઃ શ્રી સમઢીયાળા ૧ પ્રાથમિક શાળા
તાલુકાનું નામઃ રાજુલા
જિલ્‍લા નું નામઃ અમરેલી
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ ૧૨/૦૮/૨૦૧૦
કોન્ટેકટ નંબરઃ ૯૮૯૮૭૧૫૪૭૬
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ઉના , જાફરાબાદ
શાળાની વિગત :