નામઃ                         PARMAR KETANKUMAR PRAMODBHAI
હાલની શાળાનું નામઃ     SHRI KASHIPAR PRIMARY SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ             WANKANER
જિલ્‍લા નું નામઃ             RAJKOT
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ  05/07/10
કોન્ટેકટ નંબરઃ               9510504647, 9978982297
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ     MALIYA HATINA
શાળાની વિગત :     UPPER PRI SCHOOL 8 TEACHERS I
                           NCLUDING PRINCIPAL 1st & 2nd S.T.D.
                           PRAGNA CLASS