નામઃDabasara sunita Kalyanbhai
હાલની શાળાનું નામઃshree bhensavadi primary school
તાલુકાનું નામઃliliya mota
જિલ્‍લા નું નામઃAmreli
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ05/07/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ9275077864
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસalpesh.rani12@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃveraval.sutrapada.talala.kodinar.maliya
શાળાની વિગત : shree bhensavadi primary school