નામઃ SOCHA NILESHBHAI RAJABHAI
હાલની શાળાનું નામઃ BAKHARLA KANYA SHALA
તાલુકાનું નામઃ PORBANDAR
જિલ્‍લા નું નામઃ PORBANDAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 21/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9979244224
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ KODINAR,VERAVAL,UNA,SUTRAPADA,TALALA,GIR GADHADA
શાળાની વિગત : MY SCHOOL ONLY 10 KM DISTANCE TO PORBANDAR CITY.ROAD TOUCH ANE VIBHAG 6 TO 8