નામઃpatel bhailal bhai
હાલની શાળાનું નામઃidar
તાલુકાનું નામઃidar
જિલ્‍લા નું નામઃsabarkantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ27.4.1992
કોન્ટેકટ નંબરઃ9909055463
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસsun19671@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃany
શાળાની વિગત :std 1 to 5 2 teachers