નામઃ dwivedi punya prakash r
હાલની શાળાનું નામઃ miyagam kanya shala
તાલુકાનું નામઃ karjan
જિલ્‍લા નું નામઃ vadodara
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 30/12/1999
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9328942187
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ gandhinagar
શાળાની વિગત :