નામઃPATEL SHIVANI MANUBHAI
હાલની શાળાનું નામઃRAVLI PRIMARY SCHOOL
તાલુકાનું નામઃPETLAD
જિલ્‍લા નું નામઃANAND
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ12/08/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ9925470391
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસASHISH14483@YAHOO.COM
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃGANDHINAGAR,KALOL
શાળાની વિગત :RAVLI PRIMARY SCHOOL,RAVLI,NEAR VADTAL SWAMINARAYAN TEMPALE,VADTAL.TA-PETLAD DISTRICT-ANAND