કયા જિલ્‍લામાં જવા માગો છો ?Gandhinagar
નામઃપટેલ આશા સી
હાલની શાળાનું નામઃહરીપુરા (નભોઇ)
તાલુકાનું નામઃવિરમગામ
જિલ્‍લા નું નામઃઅમદાવાદ
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ29/11/2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ9427865146
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃદહેગામ
શાળાની વિગત :વિરમગામથી 25 કિમી