નામઃvishnusinh
હાલની શાળાનું નામઃmorarji na chhapra
તાલુકાનું નામઃbayad
જિલ્‍લા નું નામઃaravalli
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ14/6/2001
કોન્ટેકટ નંબરઃ9428121770
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસvishnusinhmakwana@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃdehgam
શાળાની વિગત :