નામઃનિખિલભાઇ ગણેશભાઇ સોલંકી
હાલની શાળાનું નામઃશ્રી થર્મલ પ્રાથમિક શાળા
તાલુકાનું નામઃગાન્ધીધામ્
જિલ્‍લા નું નામઃકચ્છ
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ01/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ9427710968
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસvedant.nikhil4217@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃકોઇ પણ તાલુકો
શાળાની વિગત :6 to 8 language morning school,6 to 8 45