નામઃ Manishaben T Modi
હાલની શાળાનું નામઃ Nagar Prathmik school
તાલુકાનું નામઃ Nadiad
જિલ્‍લા નું નામઃ Kheda
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 23/8/1996
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8980002721
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ tanishmodi@yahoo.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Gandhinagar