નામઃ patelpiyushkumarjayantibhai
હાલની શાળાનું નામઃ primary school tavli
તાલુકાનું નામઃ uchhal
જિલ્‍લા નું નામઃ tapi
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 2-1-2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7567475315
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ koi pan taluko
શાળાની વિગત :