નામઃ Thakor jitendra kumar.v
હાલની શાળાનું નામઃ Chibhadiya vrag primary school
તાલુકાનું નામઃ Limakheda
જિલ્‍લા નું નામઃ dahod
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 26/11/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9409634524
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ thakorsaheb22@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ dahegam/gandhinagar/mansa
શાળાની વિગત :