નામઃ darji rajeshkumar ambalal
હાલની શાળાનું નામઃ bagda
તાલુકાનું નામઃ Mundra
જિલ્‍લા નું નામઃ Kutch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 24/01/1992
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9427186010
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ all gandhinagar
શાળાની વિગત : bagda school