નામઃ maheshkumar vitthalbhai patel
હાલની શાળાનું નામઃ ambav
તાલુકાનું નામઃ anklav
જિલ્‍લા નું નામઃ anand
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 07/08/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9974231921
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ all.....
શાળાની વિગત : anand thi 15 km rodtuch