કયા જિલ્‍લામાં જવા માગો છો ? Gandhinagar
નામઃ Tejas Patel
હાલની શાળાનું નામઃ Badarkha Kumar Shala
તાલુકાનું નામઃ Dholka
જિલ્‍લા નું નામઃ Ahmedabad
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/9/2003
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9429440941,9033451872
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Any
શાળાની વિગત :