નામઃ ઘાંચી સમીરાબેન દાવુદભાઇ
હાલની શાળાનું નામઃ કાઠીફળીયા પ્રાથમિક શાળા
તાલુકાનું નામઃ હાલોલ
જિલ્‍લા નું નામઃ પંચમહાલ
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ ૨૦/૦૪/૨૦૧૦
કોન્ટેકટ નંબરઃ
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ hitesh47582011@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ભરૂચ
શાળાની વિગત :