નામઃ CHAUDHARY NAVINBHAI

હાલની શાળાનું નામઃ PATIYA MAIN PRIMARY SCHOOL

તાલુકાનું નામઃ GARBADA

જિલ્‍લા નું નામઃ DAHOD

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 26/11/2008

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978945078

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ KOIPAN

શાળાની વિગત : DAHOD THI 20 K,M