નામઃ ven savabhai samantbhai
હાલની શાળાનું નામઃ Ratneshwar Primary School
તાલુકાનું નામઃ RAPAR
જિલ્‍લા નું નામઃ KUTCH
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 30/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978018321
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ savankumarven@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Tharad
શાળાની વિગત : Khanpur Primary School