નામઃ પવનકુમાર ડી. રાવલ.

હાલની શાળાનું નામઃ આઇડીયા પ્રાથમિક શાળા

તાલુકાનું નામઃ ગોધરા

જિલ્‍લા નું નામઃ પંચમહાલ

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ ૦૫/૦૯/૨૦૧૧

કોન્ટેકટ નંબરઃ ૯૪૨૯૧ ૨૧૫૪૯

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ પાલનપુર / દાંતીવાડા

શાળાની વિગત :