નામઃ Naresh I Prajapati

હાલની શાળાનું નામઃ umedpura(khimmat) pry. School

તાલુકાનું નામઃ dhanera

જિલ્‍લા નું નામઃ banaskantha

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 22/4/2010

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9723950172

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ palanpur

શાળાની વિગત :