નામઃ Panchal Kailashben Rameshwarbhai
હાલની શાળાનું નામઃ Padvan pri. School
તાલુકાનું નામઃ Sankheda
જિલ્‍લા નું નામઃ Vadodara
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9624096130
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Deesa/Dhanera/Palanpur
શાળાની વિગત : 1 to 8 std,sankheda to Padvan 15 kilometer,5th staff.