નામઃ NIPUL MAHESANIYA
હાલની શાળાનું નામઃ DABHUNDA PRA SALA
તાલુકાનું નામઃ RAPAR
જિલ્‍લા નું નામઃ KUTCH
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 05/09/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9925899290
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ nipulmahesaniya@yahoo.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ DEESA
શાળાની વિગત : MATHS & SCINENCE (6 TO 8) DIST BANSKANTHA