નામઃDevendra chaudhari
હાલની શાળાનું નામઃchandisar .pri school
તાલુકાનું નામઃpalanpur
જિલ્‍લા નું નામઃbanaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ16.6.2005
કોન્ટેકટ નંબરઃ9427139630
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસdevendrachaudhari79@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃdanta,vadgam
શાળાની વિગત :palanpur thi 12 k.m