નામઃ BHAVNABEN PARTAPSANG MASANI
હાલની શાળાનું નામઃ MINAPUR PRAIMARY SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ CHUDA
જિલ્‍લા નું નામઃ SURENDRANAGAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 01-02-2002
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8980244650
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ TARAPUR,PETLAD
શાળાની વિગત : MINAPUR SCHOOL AHEMDABAD JILLA NA RANPUR THI 8 KM THAI CHE NE SCHOOL MA MAJA AAVE TEVU CHE 1 THI 8 NA KUL BALAKO 280 JETLA CHE.