નામઃ MAKWANA MAHENDRAKUMAR ALJIBHAI
હાલની શાળાનું નામઃ ROZWA PRIMARY SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ THASRA
જિલ્‍લા નું નામઃ KHEDA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 05/07/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9687394142
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ KHAMBHAT
શાળાની વિગત : ROZWA PRIMARY SCHOOL, ROAD TOUCH SCHOOL, NEAR TO BALASINOR. BALASINOR TO ROZWA - 4 K.M