નામઃ pathak piyushkumar kiritbhai
હાલની શાળાનું નામઃ priamary school mogran
તાલુકાનું નામઃ uchhal
જિલ્‍લા નું નામઃ tapi
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 3-12-2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7567475315
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ koi pan taluko
શાળાની વિગત :