નામઃ Makwana Hemalben Bhailalbhai
હાલની શાળાનું નામઃ gadhula Pri. School (6 -8)
તાલુકાનું નામઃ Talaja
જિલ્‍લા નું નામઃ Bhavnagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 9-8-2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9924326749/ 9408978070
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ALL
શાળાની વિગત : Ghadhula praimare schoo,(1-8)Staff-10 TALUKO-TALAJA,DEST.-BHAVNAGAR,PAY CENTER-PIHALPUR.