નામઃ SOLANKI YASHPALSINH.V
હાલની શાળાનું નામઃ MAGHRADI PRA.SHALA
તાલુકાનું નામઃ UNA
જિલ્‍લા નું નામઃ JUNAGADH
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 10-12-2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9714197207
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ALL
શાળાની વિગત :