નામઃ patel Avinash
હાલની શાળાનું નામઃ VAVAR
તાલુકાનું નામઃ KAPRADA
જિલ્‍લા નું નામઃ VALSAD
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8-7-2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9429161817
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ALL
શાળાની વિગત : 6to8 BHASA ARAS-PARAS