નામઃ manishkumar philipbhai macwan

હાલની શાળાનું નામઃ andharwadi

તાલુકાનું નામઃ savli

જિલ્‍લા નું નામઃ vadodara

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 16/06/2005

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9909809210

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ anand,petlad,Borsad

શાળાની વિગત : near from savli - 6km.......if u can ..u can up n

 down from anand or baroda too