નામઃ                         Paresh P. Kristi
હાલની શાળાનું નામઃ     indiranagari primary school, kanajari
તાલુકાનું નામઃ             Nadiad
જિલ્‍લા નું નામઃ             Kheda
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ     29/09/1999
કોન્ટેકટ નંબરઃ     9427642138
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ     anand, borsad,umreth
શાળાની વિગત :