નામઃ PATEL CHANDRAPRABHABEN ARAVINDBHAI
હાલની શાળાનું નામઃ NAKVINDHYA PRI SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ KAWAT
જિલ્‍લા નું નામઃ VADODARA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 16/06/2005
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8128675840
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ANAND ANKLAV BORSAD
શાળાની વિગત : MAIN ROAD NALWATTHI 2 KM NASWADI$KAWAT THI 15 KM 1 THI 5 STD. STAF 2