નામઃ Rohitkumar Khushaldas Patel
હાલની શાળાનું નામઃ crcjunadevaliya
તાલુકાનું નામઃ Halvad
જિલ્‍લા નું નામઃ Surendrenagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 1/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9427668565
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ crc.snr.hal.junadevaliya@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Viramgam
શાળાની વિગત :