નામઃ Makvana Sunilkumar Dahyalal
હાલની શાળાનું નામઃ C.R.C.Co.Adhoi-1.
તાલુકાનું નામઃ Bhachau
જિલ્‍લા નું નામઃ Kutch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 01/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978048999
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Sidhpur,Patan
શાળાની વિગત : All over kutch na badali/bharati camp ma pratham bharatu center.