નામઃ Dabhani Ganpat.N

હાલની શાળાનું નામઃ Shree Shanpar pri.school

તાલુકાનું નામઃ Rapar

 જિલ્‍લા નું નામઃ Kutchh

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 01 / 12 / 2008

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9737659604

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Kankrej

શાળાની વિગત :