નામઃ KANDARP SOMABHAI BAROT
હાલની શાળાનું નામઃ MAHUDIYAPURA PRI.SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ SAVLI
જિલ્‍લા નું નામઃ VADODARA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 25/09/1996
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9879925147
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ DASKOI,SANAND
શાળાની વિગત : શાળા ધો-૧ થી ૪ ની છે. સાવલી થી શાળાનું
અંતર માત્ર ૨(બે) કિ.મિ.નું છે.શાળામાં બે શિક્ષકોનું
મહેકમ છે. અને હાલમાં બે શિક્ષકો કામ કરે છે.
શાળાનું વાતાવરણ ખુબ સુંદર છે.