નામઃ Rathod Shaileshkumar Hasmukhlal
હાલની શાળાનું નામઃ Jaliya (khara)
તાલુકાનું નામઃ Palitana
જિલ્‍લા નું નામઃ Bhavnagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 10 /12/ 2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9428492618
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Daskroi
શાળાની વિગત : Nani shala che, 2 nu setup 6.