નામઃ MAHIPASINH BHURUBHA VANAAR
હાલની શાળાનું નામઃ HARI OM KANYA SHALA
તાલુકાનું નામઃ VALLABHIPUR
જિલ્‍લા નું નામઃ BHAVNAGAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 29/6/1999
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9427070842
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ CITY CORPO.
શાળાની વિગત : MARI SCHOOL VALLABHIPUR TALUKA
PLACE PAR AAVELI CHHE.