નામઃ Bhatvasiya Ashokkumar Dhirubhai
હાલની શાળાનું નામઃ GORDAKA
તાલુકાનું નામઃ GADHADA [SWAMI]
જિલ્‍લા નું નામઃ BHAVNAGAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 13/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9979524556
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ BARVALA
શાળાની વિગત :