નામઃ MAHERIYA KAMLESH V.
હાલની શાળાનું નામઃ KANSAR PRIMARY SHCOOL
તાલુકાનું નામઃ MAHUA
જિલ્‍લા નું નામઃ BHAVNAGAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 13/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9427525959
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ AHMEDABAD,KHEDA,GADHINAGAR
શાળાની વિગત : KANSAR PRIMARY SHCOOL,1 TO 5 STD TEACHER,SOCIAL SUBJECT