નામઃ PATEL AMIBEN R
હાલની શાળાનું નામઃ BAKHARLA KNYA SHALA
તાલુકાનું નામઃ PORBANDAR
જિલ્‍લા નું નામઃ PORBANDAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 24/01/2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9429409505
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ AMDAVAD AND GANDHI NAGAR
શાળાની વિગત : MY SCHOOL ONLY 10 KM AND ROAD TOUCH TO PORBANDAR CITY.SO PLESE CONTECT ME