નામઃ Minal R Goswami
હાલની શાળાનું નામઃ Avidha pri school
તાલુકાનું નામઃ Jagadia
જિલ્‍લા નું નામઃ Bharuch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 05-09-2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9099087122
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Any
શાળાની વિગત :