નામઃketanbhai b.patel
હાલની શાળાનું નામઃnavabandar kumar primary school
તાલુકાનું નામઃuna
જિલ્‍લા નું નામઃjunagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ21/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ9904640142
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસjayjayravan@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃall
શાળાની વિગત :una thi 10 k.m. dur, trasport ni puri sagavad che