નામઃ MINAXI RAMANLAL VAJA
હાલની શાળાનું નામઃ NAVAGAM PRATHMIK SALA
તાલુકાનું નામઃ PALITANA
જિલ્‍લા નું નામઃ BHAVNAGAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 9-12-2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8511110837
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ NEARST AHMEDABAD
શાળાની વિગત : STAFF--7 STUDENTS--350