નામઃ Dipal R Patel
હાલની શાળાનું નામઃ Moti Kharaj
તાલુકાનું નામઃ Dahod
જિલ્‍લા નું નામઃ Dahod
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9601252427
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Ahmedabad, Gandhinagar
શાળાની વિગત : Moti Kharaj Dahod